[1]
คำทิ้ง ธ. and สุขเจริญ ภ. 2022. วัจนกรรมที่ปรากฏในจดหมายของคนฆ่าตัวตาย (SPEECH ACTS USED IN SUICIDE NOTES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 14, 27 (Jun. 2022), 62–74.