[1]
พัชรเมธา ต. 2019. เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 11, 22, July-December (Dec. 2019), 75–94.