[1]
พัชรเมธา ต. 2019. เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 11, 22 (Dec. 2019), 75–94.