[1]
รัศมีมารีย์ ค., ชื่นชมคุณาธร น., คงมนต์ ศ., นันทธเนศ พ., ธรรมบุศย์ พ., รอดมณี อ. and มุลอามาตย์ เ. 2019. ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกิจกรรม 4 WP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 11, 22 (Dec. 2019), 32–44.