1.
แก้วมณี ปจ, ทองสงค์ น, สุขอาจ ภ, กิติศรีวราพันธุ์ ว. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Dec. 24 [cited 2023 Dec. 9];7(2):76-89. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4894