1.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว. กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 18 [cited 2024 May 28];4(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4530