1.
เสมา จ, ฉันทนสุขศิลป์ อ, เหล่าศรีสิน ณ. ผลการเคี้ยวผลไม้ต่อการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 18 [cited 2024 May 28];4(1):20-7. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4526