1.
จรรยาประเสริฐ ก, ชุณหชีวาโฉลก เ. แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน. SWU Dent J. [Internet]. 2014 Sep. 18 [cited 2024 May 28];3(1):25-34. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4517