1.
แสงแก้ว พ, ก้าวเกรียงไกร ก, ตันวัฒนากูล ข, แสนเสมอ ส, เปล่งอารมณ์ อ, เกิดวงศ์บัณฑิต ว. ผลของการบ้วนปากหลังการแปรงฟันในการลดแผ่นคราบชีวภาพ: The Effect of Post-Brushing Rinsing on Reducing Dental Biofilm. SWU Dent J. [Internet]. 2024 Feb. 22 [cited 2024 Jun. 23];17(1):100-14. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15996