1.
ฐิติภูมิเดชา ห, ศักดิ์ดี จ. ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล. SWU Dent J. [Internet]. 2021 Nov. 30 [cited 2023 Dec. 9];14(2):65-74. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/13331