1.
หิรัญวิชญารัตน์ ว, คชเสนา ธ, ชัยสงคราม ธ, เตชะพูลผล ณ, รังสิยานนท์ ส. ความสัมพันธ์ของก้อนแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงคาโรติดทั่วไปกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี. SWU Dent J. [Internet]. 2020 Jun. 26 [cited 2024 May 28];13(1):88-101. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12666