1.
แก้วสุทธา ณ, เลิศเลอเกียรติ ม, อุบลสะอาด เ, วิตตะ ร, วันดี ก. ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร. SWU Dent J. [Internet]. 2020 Jun. 26 [cited 2024 Jun. 12];13(1):73-87. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12665