1.
เหลืองเรืองรอง ค, เลิศถวิลจิร ช, เจียรพุฒิ ศ. ผลของวิธีการบ่มตัวต่อค่าปริมาณการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วมสองชนิด. SWU Dent J. [Internet]. 2020 Jun. 26 [cited 2024 May 28];13(1):29-43. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12662