1.
เจียรพุฒิ ศ, วงศ์สิริฉัตร ณ, หาญคณิตวัฒนา ป, ชัชวาลวานิช ส, บุญดีกุล ก, ฤทธิ์ฐิติ อ, ไพศาลกอบฤทธิ์ ว, อินทจักร ป. ผลของสารปรับสภาวะเนื้อฟันที่มีผลต่อรอยซึมเล็กตามขอบรอยต่อ ระหว่างเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเนื้อฟันผุจำลอง. SWU Dent J. [Internet]. 2019 Dec. 26 [cited 2024 Jul. 13];12(2):38-51. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12073