1.
อารีวิจิตร ข, ธเนศวร น, ลัคนากุล จ, รังสิยานนท์ ส. ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์. SWU Dent J. [Internet]. 2019 Dec. 26 [cited 2024 May 28];12(2):22-37. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12072