แก้วมณี ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล, ทองสงค์ นวพรรณ, สุขอาจ ภณพร, and กิติศรีวราพันธุ์ วิรณัฐ. “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 7, no. 2 (December 24, 2014): 76–89. Accessed December 4, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4894.