มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์. “กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 4, no. 1 (September 18, 2014). Accessed May 28, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4530.