เสมา จามรี, ฉันทนสุขศิลป์ อาณาจักร์, and เหล่าศรีสิน ณรงค์ศักดิ์. “ผลการเคี้ยวผลไม้ต่อการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 4, no. 1 (September 18, 2014): 20–27. Accessed May 28, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4526.