จรรยาประเสริฐ กมลภัทร, and ชุณหชีวาโฉลก เอกชัย. “แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 3, no. 1 (September 18, 2014): 25–34. Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4517.