แสงแก้ว พรรษกร, ก้าวเกรียงไกร กฤติมา, ตันวัฒนากูล ขวัญชนก, แสนเสมอ สรรพวุฒิ, เปล่งอารมณ์ อัญชิสา, and เกิดวงศ์บัณฑิต วรุณี. “ผลของการบ้วนปากหลังการแปรงฟันในการลดแผ่นคราบชีวภาพ: The Effect of Post-Brushing Rinsing on Reducing Dental Biofilm”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 17, no. 1 (February 22, 2024): 100–114. Accessed June 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15996.