ฐิติภูมิเดชา หฤษฎ์, and ศักดิ์ดี จารุมา. “ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 14, no. 2 (November 30, 2021): 65–74. Accessed June 15, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/13331.