หิรัญวิชญารัตน์ วรวลัญช์, คชเสนา ธราดล, ชัยสงคราม ธัญญาภรณ์, เตชะพูลผล ณัฐวดี, and รังสิยานนท์ สรสัณห์. “ความสัมพันธ์ของก้อนแคลเซียมบริเวณหลอดเลือดแดงคาโรติดทั่วไปกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาย้อนหลังในระยะเวลา 6 ปี”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 13, no. 1 (June 26, 2020): 88–101. Accessed May 28, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12666.