แก้วสุทธา ณัฐวุธ, เลิศเลอเกียรติ มาริสา, อุบลสะอาด เอื้อการย์, วิตตะ รมัณยา, and วันดี กนกวรรณ. “ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 13, no. 1 (June 26, 2020): 73–87. Accessed June 12, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12665.