เหลืองเรืองรอง คงวุฒิ, เลิศถวิลจิร ชิษณุ, and เจียรพุฒิ ศิริจันทร์. “ผลของวิธีการบ่มตัวต่อค่าปริมาณการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วมสองชนิด”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 13, no. 1 (June 26, 2020): 29–43. Accessed May 28, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12662.