อารีวิจิตร ขวัญหทัย, ธเนศวร นิรดา, ลัคนากุล จิตติมา, and รังสิยานนท์ สรสัณห์. “ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 12, no. 2 (December 26, 2019): 22–37. Accessed May 28, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12072.