แก้วมณี ป. จ., ทองสงค์ น., สุขอาจ ภ., and กิติศรีวราพันธุ์ ว. “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 7, no. 2, Dec. 2014, pp. 76-89, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4894.