จรรยาประเสริฐ ก., and ชุณหชีวาโฉลก เ. “แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 3, no. 1, Sept. 2014, pp. 25-34, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4517.