แสงแก้ว พ. ., ก้าวเกรียงไกร ก., ตันวัฒนากูล ข. ., แสนเสมอ ส., เปล่งอารมณ์ อ., and เกิดวงศ์บัณฑิต ว. . “ผลของการบ้วนปากหลังการแปรงฟันในการลดแผ่นคราบชีวภาพ: The Effect of Post-Brushing Rinsing on Reducing Dental Biofilm”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 17, no. 1, Feb. 2024, pp. 100-14, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15996.