ฐิติภูมิเดชา ห., and ศักดิ์ดี จ. “ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 14, no. 2, Nov. 2021, pp. 65-74, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/13331.