แก้วสุทธา ณ., เลิศเลอเกียรติ ม., อุบลสะอาด เ., วิตตะ ร., and วันดี ก. “ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 13, no. 1, June 2020, pp. 73-87, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12665.