เหลืองเรืองรอง ค., เลิศถวิลจิร ช., and เจียรพุฒิ ศ. “ผลของวิธีการบ่มตัวต่อค่าปริมาณการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วมสองชนิด”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 13, no. 1, June 2020, pp. 29-43, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12662.