อารีวิจิตร ข., ธเนศวร น., ลัคนากุล จ., and รังสิยานนท์ ส. “ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเมทาคริเลตไฮยาลูโรนิกไฮโดรเจลในเซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811), vol. 12, no. 2, Dec. 2019, pp. 22-37, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12072.