[1]
แก้วมณี ป. จ., ทองสงค์ น., สุขอาจ ภ., and กิติศรีวราพันธุ์ ว., “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์”, SWU Dent J., vol. 7, no. 2, pp. 76–89, Dec. 2014.