[1]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว., “กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554”, SWU Dent J., vol. 4, no. 1, Sep. 2014.