[1]
จรรยาประเสริฐ ก. and ชุณหชีวาโฉลก เ., “แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน”, SWU Dent J., vol. 3, no. 1, pp. 25–34, Sep. 2014.