[1]
แสงแก้ว พ. ., ก้าวเกรียงไกร ก., ตันวัฒนากูล ข. ., แสนเสมอ ส., เปล่งอารมณ์ อ., and เกิดวงศ์บัณฑิต ว. ., “ผลของการบ้วนปากหลังการแปรงฟันในการลดแผ่นคราบชีวภาพ: The Effect of Post-Brushing Rinsing on Reducing Dental Biofilm”, SWU Dent J., vol. 17, no. 1, pp. 100–114, Feb. 2024.