[1]
ฐิติภูมิเดชา ห. and ศักดิ์ดี จ., “ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล”, SWU Dent J., vol. 14, no. 2, pp. 65–74, Nov. 2021.