[1]
แก้วสุทธา ณ., เลิศเลอเกียรติ ม., อุบลสะอาด เ., วิตตะ ร., and วันดี ก., “ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”, SWU Dent J., vol. 13, no. 1, pp. 73–87, Jun. 2020.