[1]
เหลืองเรืองรอง ค., เลิศถวิลจิร ช., and เจียรพุฒิ ศ., “ผลของวิธีการบ่มตัวต่อค่าปริมาณการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วมสองชนิด”, SWU Dent J., vol. 13, no. 1, pp. 29–43, Jun. 2020.