แก้วมณี ป. จ., ทองสงค์ น., สุขอาจ ภ. and กิติศรีวราพันธุ์ ว. (2014) “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 7(2), pp. 76–89. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4894 (Accessed: 4 December 2023).