มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว. (2014) “กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 4(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4530 (Accessed: 23 May 2024).