จรรยาประเสริฐ ก. and ชุณหชีวาโฉลก เ. (2014) “แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 3(1), pp. 25–34. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4517 (Accessed: 28 May 2024).