แสงแก้ว พ. ., ก้าวเกรียงไกร ก., ตันวัฒนากูล ข. ., แสนเสมอ ส., เปล่งอารมณ์ อ. and เกิดวงศ์บัณฑิต ว. . (2024) “ผลของการบ้วนปากหลังการแปรงฟันในการลดแผ่นคราบชีวภาพ: The Effect of Post-Brushing Rinsing on Reducing Dental Biofilm”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 17(1), pp. 100–114. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/15996 (Accessed: 23 June 2024).