ฐิติภูมิเดชา ห. and ศักดิ์ดี จ. (2021) “ผลของยาเพี่ยนจือหวังต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์ต้นกำเนิด มีเซนไคมอล”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 14(2), pp. 65–74. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/13331 (Accessed: 21 June 2024).