แก้วสุทธา ณ., เลิศเลอเกียรติ ม., อุบลสะอาด เ., วิตตะ ร. and วันดี ก. (2020) “ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนตามบทบาทการควบคุมการบริโภคยาสูบของนิสิต นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 13(1), pp. 73–87. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12665 (Accessed: 12 June 2024).