เหลืองเรืองรอง ค., เลิศถวิลจิร ช. and เจียรพุฒิ ศ. (2020) “ผลของวิธีการบ่มตัวต่อค่าปริมาณการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวร่วมสองชนิด”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 13(1), pp. 29–43. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12662 (Accessed: 28 May 2024).