เจียรพุฒิ ศ., วงศ์สิริฉัตร ณ., หาญคณิตวัฒนา ป., ชัชวาลวานิช ส., บุญดีกุล ก., ฤทธิ์ฐิติ อ., ไพศาลกอบฤทธิ์ ว. and อินทจักร ป. (2019) “ผลของสารปรับสภาวะเนื้อฟันที่มีผลต่อรอยซึมเล็กตามขอบรอยต่อ ระหว่างเรซินมอดิฟายด์กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเนื้อฟันผุจำลอง”, Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811). Bangkok, Thailand, 12(2), pp. 38–51. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/12073 (Accessed: 13 July 2024).