แก้วมณี ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล, ทองสงค์ นวพรรณ, สุขอาจ ภณพร, and กิติศรีวราพันธุ์ วิรณัฐ. 2014. “การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 5 ชนิดและคลอเฮ็กซิดีนร้อยละ 0.12 ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 7 (2). Bangkok, Thailand:76-89. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4894.