มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์. 2014. “กองบรรณาธิการ (Editorial Board) ว.ทันต.มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 4 (1). Bangkok, Thailand. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4530.