เสมา จามรี, ฉันทนสุขศิลป์ อาณาจักร์, and เหล่าศรีสิน ณรงค์ศักดิ์. 2014. “ผลการเคี้ยวผลไม้ต่อการลดปริมาณคราบจุลินทรีย์”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 4 (1). Bangkok, Thailand:20-27. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4526.