จรรยาประเสริฐ กมลภัทร, and ชุณหชีวาโฉลก เอกชัย. 2014. “แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในงานยึดติดทางทันตกรรมจัดฟัน”. Srinakharinwirot University Dental Journal (E-ISSN 2774-0811) 3 (1). Bangkok, Thailand:25-34. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj/article/view/4517.